Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzacie nas Państwo każdego dnia współpracy z nami. Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące przepisy prawa, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zw. dalej – RODO – uprzejmie informujemy:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel witryny www.tekstyprawnicze.pl

2) kontakt do administratora danych osobowych – biuro@tekstyprawnicze.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym biura księgowe oraz firmy świadczące usługi informatyczne.

5)  Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6) posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu skorzystania z uprawnień należy przesłać stosowną wiadomość na adres: biuro@tekstyprawnicze.pl

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy RODO.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości – pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Potrzebujesz pomocy? Napisz!
biuro@tekstyprawnicze.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *